Algemene verkoopvoorwaardenRoger-gallet.com (hierna de "Site" genoemd) is een site voor elektronische handel die toegankelijk is via het Internet. Hij staat open voor elke gebruiker van dit netwerk (hierna "internetgebruiker" genoemd).

Via de Site kan LABORATOIRE NATIVE cosmetische producten (hierna genoemd de "Producten") te koop aanbieden aan internetgebruikers die de Site raadplegen (hierna genoemd de "Gebruikers"). Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt overeengekomen dat de Gebruiker en LABORATOIRE NATIVE gezamenlijk de "Partijen" en individueel de "Partij" zullen worden genoemd, en dat de Gebruiker die een bestelling heeft bevestigd vervolgens de "Koper" zal worden genoemd. De rechten en plichten van de Gebruiker gelden noodzakelijkerwijs ook voor de Koper.

Er wordt gepreciseerd dat de Producten bestemd zijn voor het persoonlijk gebruik van de Gebruiker, zonder enig rechtstreeks verband met de professionele activiteit van deze laatste. De Gebruiker die op de Site wenst te kopen, verklaart over volledige rechtsbevoegdheid te beschikken. LABORATOIRE NATIVE kan de handelingsbekwaamheid van de Gebruiker of de Koper niet controleren. Wanneer een Koper die niet handelingsbekwaam is Producten bestelt op de Site, moeten zijn wettelijke vertegenwoordigers daarom de volledige verantwoordelijkheid nemen voor deze aankoop en in het bijzonder de betaling verzekeren.

Artikel 1. Onderwerp


Uitsluitend wegens de relaties die deze algemene verkoopsvoorwaarden op het internet en enkel op de Site tot stand brengen, hebben ze tot doel de rechten en plichten van de Partijen te bepalen die voortvloeien uit de online verkoop van de Producten die op de Site worden aangeboden. De Koper verklaart er kennis van te hebben genomen vóór zijn bestelling en het feit van een product te bestellen op de Site impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de Koper en zijn voorafgaande volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden en garanties die voorrang hebben op elk ander document, behalve wanneer bepaald in bijzondere voorwaarden die uitdrukkelijk en schriftelijk door LABORATOIRE NATIVE zijn overeengekomen.

LABORATOIRE NATIVE behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De algemene verkoopsvoorwaarden die op elke bestelling van toepassing zijn, zijn deze die door de Koper aanvaard worden op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden aangevuld door het Handvest Persoonsgegevens en Cookies.

Artikel 2. Producten – Prijs – Btw


2.1. Producten
De door LABORATOIRE NATIVE te koop aangeboden Producten zijn die die op de dag van het bezoek aan de Site door de Gebruiker op de Site staan, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De foto's ter illustratie van de Producten maken geen deel uit van het contractuele domein.

2.2. Prijs
De prijzen van de Producten zijn aangegeven in euro (€). Ze houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. LABORATOIRE NATIVE behoudt zich het recht voor, dat de Gebruiker aanvaardt, om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de Producten zullen worden gefactureerd op basis van de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, onder voorbehoud echter van de beschikbaarheid van deze Producten. De eventuele verzendingskosten worden extra gefactureerd.

2.3. VAT
In overeenstemming met de huidige Europese wetgeving passen wij het btw-tarief toe van de lidstaat waarnaar de goederen worden verzonden of waarin de diensten worden verleend. Informatie over EU btw-tarieven is beschikbaar op de website van de Europese Commissie en op de websites van de nationale belastingdiensten.

2.4. "Gevaarlijke" producten
Sommige producten worden volgens de leveringsnormen als "gevaarlijk" gekwalificeerd. De verzending ervan vereist een speciale procedure en kan LABORATOIRE NATIVE ertoe brengen de verkochte hoeveelheid per bestelling te beperken of de levering te annuleren.
Hieronder vindt u deze lijst:
• Sprays en spuitbussen: deodorant Jean Marie Farina
• Extrait de Cologne
• Eau de Cologne
• Eau Parfumée
• Eau de Toilette
• Eau de Parfum

Van deze producten kan maximaal 5 liter per bestelling worden besteld. Ze kunnen niet worden geretourneerd of terugbetaald.

Artikel 3. Registratie en bevestiging van de bestelling


3.1. Navigatie op de Site
De Gebruiker kan vrij surfen op de verschillende pagina's van de Site, zonder zich te verbinden tot een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling
Wanneer de Gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, kiest hij de verschillende Producten waarvoor hij belangstelling heeft en drukt hij zijn belangstelling uit door te klikken op het vakje "Toevoegen aan mandje".

De Gebruiker kan op elk moment een overzicht krijgen van de Producten die hij heeft gekozen of zijn bestelling wijzigen door te klikken op "Mijn winkelmandje".

Een samenvatting van zijn bestelling zal dan op het scherm verschijnen. Indien de lijst die hem wordt gepresenteerd overeenkomt met de Producten die hij heeft gekozen, kan de Gebruiker zijn bestelling voortzetten door te klikken op: "BESTELLEN ". De Gebruiker dient zich vervolgens te identificeren, hetzij door zijn e-mailadres en zijn wachtwoord in te vullen, indien hij al klant is, hetzij door het hem ter beschikking gestelde formulier nauwkeurig in te vullen, waarop hij in het bijzonder de gegevens vermeldt die noodzakelijk zijn voor zijn identificatie, in het bijzonder zijn naam, voornaam en postadres.

De Gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat het invoeren van een identificatiemiddel zijn identiteit en zijn instemming bewijst.

De Gebruiker kan tijdens het bestelproces vóór de definitieve bevestiging van de bestelling de ingevoerde gegevens wijzigen en corrigeren, zoals de samenstelling van het winkelmandje, het leveringsadres en de facturatie.

3.3. Definitieve bevestiging van de bestelling – Beveiliging betaling
Nadat de gebruiker de status van zijn bestelling heeft gelezen en alle gevraagde informatie heeft ingevuld, kiest hij het betaalmiddel dat hij wenst te gebruiken om zijn bestelling te betalen. Hij moet dan klikken op "BETALEN EN BESTELLING PLAATSEN" om zijn bestelling definitief te bevestigen.

De Gebruiker kan zijn aankopen betalen met de volgende betaalmiddelen: Visa, Mastercard, American Express en Paypal.

De betaling van de Bestelling gebeurt online op de Site door middel van een betaalkaart (Visa, Carte Bleue, Mastercard) of via PAYPAL. De betaling gebeurt via de beveiligde server van het bedrijf ADYEN. Dit houdt in dat geen enkel bankgegeven betreffende de Klant via de Site of het computersysteem van LABORATOIRE NATIVE wordt doorgegeven, wat een volledig beveiligde betaling verzekert.

Zodra de betaling is bevestigd, wordt de bestelling geregistreerd en wordt deze onherroepelijk, onverminderd het herroepingsrecht (waarvan de voorwaarden hieronder worden beschreven). De Gebruiker wordt dan Koper. De bestelbon wordt geregistreerd in de computerbestanden van LABORATOIRE NATIVE, die zelf worden bewaard op een betrouwbare en duurzame drager, en zal worden beschouwd als bewijs van de contractuele betrekkingen tussen de Partijen. De Koper garandeert dat hij volledig bevoegd is om de gebruikte betaalkaart te gebruiken, dat deze geldig is en dat hij toegang heeft tot voldoende fondsen om alle kosten te dekken die nodig zijn voor de betaling van de bestelling.

3.4. Bevestiging van de bestelling
Zodra de Koper zijn betaling heeft bevestigd, wordt elektronisch een samenvatting van de bestelling toegestuurd naar het e-mailadres dat de Koper heeft ingevoerd bij zijn identificatie alvorens de bestelling te plaatsen. In geval van vergissing bij het invoeren van het e-mailadres of meer in het algemeen van niet-ontvangst van het besteloverzicht, kan LABORATOIRE NATIVE niet aansprakelijk worden gesteld.

Deze bestelbevestiging zal de volgende elementen samenvatten: de betalings- en leveringsvoorwaarden en, in voorkomend geval, de leveringskosten, de kenmerken van het (de) bestelde Product(en), de voorwaarden voor 'de uitoefening van het herroepingsrecht; - het adres waar de Koper klachten kan indienen, de informatie betreffende de dienst na verkoop en de commerciële garanties.

Indien de bevestiging van de bestelling niet binnen 24 uur na de formalisering van de bestelling wordt ontvangen, kan de Koper contact opnemen met onze Klantendienst via het formulier Contact. Indien de Koper een vraag heeft over een eerdere bestelling, kan hij via ditzelfde formulier contact opnemen met LABORATOIRE NATIVE.

Artikel 4. Levering


4.1. Verzendkosten
De bestelling wordt uitgevoerd uiterlijk binnen dertig (30) dagen vanaf de dag volgend op die van de bevestiging door de Koper van zijn bestelling.

Lijst van leveringsgebieden en prijzen:
Land Verzendmethode Prijs Aangeboden vanaf
France Métropolitaine, Corse, Monaco (except DOM TOM) Colissimo 4.90€ 50.00€
Italia (except San Marin) Chronopost International 7.90€ 50.00€
España (except Canaries) Chronopost International 7.90€ 50.00€
Portugal (hors Maderes et les Acores) Chronopost International 7.90€ 50.00€
Belgium Chronopost International 7.90€ 50.00€
Deutschland Chronopost International 7.90€ 50.00€In deze tarieven zijn alle taksen inbegrepen.

In uitzonderlijke periodes kunnen de levertijden worden verlengd.

4.2. Opvolgen van de levering
De koper kan de status van de levering volgen via de website van de vervoerder. Het volgnummer wordt weergegeven op het overzicht van de bestelling in het account van de koper of op de e-mail die naar de koper wordt gestuurd zodra het pakket door de vervoerder is opgehaald.

4.3. Leveringsvoorwaarden
Na ontvangst van de bestelde Producten moet de Koper controleren of de Producten conform zijn. Elke anomalie betreffende de levering (ontbrekend of gebroken product, beschadigde verpakking, enz.) moet door de Koper gemeld worden en moet, op de dag van ontvangst of ten laatste op de eerste werkdag volgend op de ontvangst, aangegeven worden aan de consumentendienst van LABORATOIRE NATIVE.

Elke klacht die na deze termijn wordt ingediend zal worden afgewezen en LABORATOIRE NATIVE zal worden ontheven van alle aansprakelijkheid. In geval van een onregelmatigheid met betrekking tot de verpakking of het (de) Product(en), en na dit binnen de hierboven vermelde termijn aan LABORATOIRE NATIVE te hebben gemeld, moet de Koper het (de) Product(en) terugsturen in zijn (hun) originele verpakking volgens de voorwaarden van artikel 5 "Herroepingsrecht" hieronder gedefinieerd. Dit moet gebeuren binnen de termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelling.

LABORATOIRE NATIVE behoudt zich het recht voor het (de) teruggezonden Product(en) te controleren, de reden van het verzoek te onderzoeken en bijgevolg al dan niet over te gaan tot de kosteloze vervanging van het (de) Product(en) zonder dat enige vergoeding verschuldigd is. In geval van onbeschikbaarheid van het bestelde product, zal de Koper hiervan op de hoogte worden gebracht. Met het voorafgaande akkoord van de Koper zal een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs worden aangeboden. Indien de Koper hiermee niet akkoord gaat, kan hij, in voorkomend geval, worden terugbetaald uiterlijk dertig (30) dagen na betaling van de door hem betaalde sommen.

LABORATOIRE NATIVE wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van niet-levering of vertraging van de levering te wijten aan overmacht, aan een handeling van een derde of aan een fout toe te schrijven aan de Koper. In geval van laattijdige levering dient de Koper deze vertraging zo spoedig mogelijk te melden aan de consumentendienst van LABORATOIRE NATIVE via het Contactformulier.

Artikel 5. Annuleringen, retourzendingen en terugbetalingen


5.1. Annuleringen en retourzendingen
U kunt uw bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de e-mail met de bevestiging van uw bestelling annuleren door contact op te nemen met de klantenservice van LABORATOIRE NATIVE via de volgende link: a href="/contact">Neem contact op met de klantenservice.

Indien de gehele bestelling of een deel ervan u niet bevalt, beschikt u over een herroepingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de producten. De terugzending heeft betrekking op producten die in goede staat zijn geleverd, met uitzondering van gevaarlijke producten (paragraaf 2.4). De producten moeten worden aangeboden in hun originele verpakking, ongebruikt, met eventueel bij de bestelling meegezonden cadeaus.

Om verder te gaan met uw retouraanvraag, gaat u naar de volgende link: Aanvraag retourzending

5.2. Terugbetalingen
De terugbetaling heeft betrekking op de producten en de oorspronkelijke leveringskosten en gebeurt rechtstreeks op de creditcard die gebruikt werd bij de bestelling.
De verzendkosten voor het terugsturen van uw producten blijven uw verantwoordelijkheid.

De terugbetaling zal binnen enkele dagen na ontvangst van uw pakket plaatsvinden. De terugbetaling zal effectief zijn als de hierboven vermelde voorwaarden van kracht zijn. Het kan tot 21 werkdagen duren voordat het geld via de gebruikte betaalweg teruggestort wordt, omdat de volgende stappen moeten worden gevolgd:

Periode van retourneermogelijkheid
Leveringstijd om terug te sturen naar LABORATOIRE NATIVE
Verwerking en controle voor goedkeuring van de terugbetaling
Autorisatie van de financiële afdeling voor terugbetaling
Het kan tot 7 werkdagen duren voordat de fondsen via uw betaalweg zijn gecrediteerd nadat de financiële afdeling de terugbetaling heeft gedaan.

Artikel 6. Herroepingsrecht


De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) dagen om LABORATOIRE NATIVE op de hoogte te brengen van zijn wens tot herroeping. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper binnen deze termijn LABORATOIRE NATIVE per brief op de hoogte brengen van zijn beslissing om de bestelling te herroepen.

De Koper moet het (de) Product(en) uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving van zijn beslissing om de bestelling te herroepen, op zijn kosten en in de originele verpakking terugsturen naar het volgende adres: ROGER & amp; GALLET - Terugsturen van bestellingen - 54 Rue Monceau 75008 PARIJS - FRANKRIJK.

Wanneer de termijn van veertien (14) dagen afloopt op een zaterdag, zondag of feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Om redenen van hygiëne en gezondheid, en in overeenstemming met artikel L221-28 van het Consumentenwetboek, kunnen Producten die door de Koper na de levering zijn geopend geen recht op herroeping en dus op terugbetaling geven.

Indien aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, betaalt LABORATOIRE NATIVE de Koper zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop LABORATOIRE NATIVE op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de aankoop te herroepen, alle door de Koper betaalde bedragen terug. LABORATOIRE NATIVE behoudt zich het recht voor de terugbetaling uit te stellen tot de teruggave van het (de) Product(en). De oorspronkelijke verzendkosten zijn inbegrepen, met uitzondering van de retourkosten die voor rekening van de Koper blijven.

Artikel 7. Bemiddeling


De KOPER wordt geïnformeerd over de mogelijkheid om een beroep te doen op consumentenbemiddeling voor eventuele geschillen die zouden kunnen ontstaan in verband met de verkoop van producten van LABORATOIRE NATIVE.

In overeenstemming met het decreet van 20 augustus 2015 en het uitvoeringsbesluit van 30 oktober 2015 kan de KOPER zich wenden tot het CMAP - Center de Médiation et d'Arbitrage de Paris - om elk geschil in der minne te regelen door bemiddeling of zogenaamd consumentengeschil, onder voorbehoud van artikel L612-2 van het consumentenwetboek.

Wat niet kan worden herzien door de bemiddelaar zijn geschillen waarvoor het verzoek duidelijk ongegrond of misbruikt is, of eerder is onderzocht of wordt onderzocht door een andere bemiddelaar of door een rechtbank, of indien de KOPER zijn verzoek aan de bemiddelaar heeft voorgelegd binnen een termijn van meer dan een jaar na zijn schriftelijke klacht bij LABORATOIRE NATIVE of indien het geschil niet onder de bevoegdheid van de bemiddelaar valt, of ten slotte indien de consument niet aantoont dat hij vooraf heeft geprobeerd zijn geschil rechtstreeks met LABORATOIRE NATIVE op te lossen door middel van een schriftelijke klacht.

Om zijn geschil aan de bemiddelaar voor te leggen kan de KOPER het formulier op de website van CMAP invullen (www.mediateur-conso.cmap.fr) of zijn verzoek per gewone of aangetekende brief sturen naar CMAP Médiation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, of een e-mail sturen naar consumption@cmap.fr.

Artikel 8. Wettelijke garantie


De Koper geniet de wettelijke garantie van conformiteit (Artikel L.217-4 en volgende van het Consumentenwetboek) en gebreken van het verkochte goed (Artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek).

De Koper wordt ervan in kennis gesteld dat de garantie van de conformiteit van de goederen wordt verleend door het bedrijf LABORATOIRE NATIVE, gevestigd 54 Rue Monceau - 75008 PARIS.

In het geval dat de Koper een beroep doet op de wettelijke garantie van conformiteit, onafhankelijk van enige commerciële garantie, heeft hij twee jaar de tijd om te handelen vanaf de levering van de goederen. De Koper is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het bestaan van de niet-conformiteit gedurende de periode van zes maanden vanaf de levering van het (de) Product(en). Deze termijn wordt verlengd tot vierentwintig maanden voor elke aankoop van nieuwe Product(en) vanaf 18 maart 2016.

In geval van niet-conformiteit heeft de Koper de keuze tussen vervanging of terugbetaling van het (de) Product(en), onder de voorwaarden voorzien in artikel L.217-9 van het Franse Consumentenwetboek.

In het geval dat de Koper een beroep doet op de wettelijke garantie tegen gebreken van het verkochte goed, kiest hij tussen de ontbinding van de verkoop of de vermindering van de verkoopprijs.

Artikel 9. Persoonsgegevens


LABORATOIRE NATIVE respecteert uw bezorgdheid over de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door het Bedrijf LABORATOIRE NATIVE. In het kader van de online verkoop is het verstrekken van sommige van uw persoonsgegevens verplicht, omdat deze informatie noodzakelijk is voor de verwerking en de levering van de bestellingen, alsook voor het opstellen van de facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk.

Het ontbreken van informatie impliceert de automatische afwijzing van de bestelling. Bepaalde gegevens kunnen ook worden gebruikt om u informatie en/of promotieaanbiedingen over de producten van het merk toe te sturen.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet "Informatique et Libertés" van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, evenals de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, heeft de Gebruiker recht op toegang tot zijn gegevens, informatie, verzet, wijziging, beperking, overdraagbaarheid en verwijdering van gegevens die hem betreffen.

De Koper heeft ook het recht om richtlijnen te formuleren en mee te delen in verband met de bestemming van zijn persoonsgegevens na zijn overlijden en om een klacht in te dienen bij een bevoegde autoriteit. Om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, moet de Koper het Contactformulier invullen dat beschikbaar is op de Site.

Alle verplichtingen van het Bedrijf LABORATOIRE NATIVE op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens zijn beschikbaar op de pagina Persoonsgegevens en Cookies.

Artikel 10. Beperking van de aansprakelijkheid


Geen van de partijen is aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van dit contract, indien deze niet-nakoming wordt veroorzaakt door een gebeurtenis die als overmacht beschouw wordt. Gebeurtenissen die voldoen aan de criteria die in de jurisprudentie zijn vastgesteld, worden als overmacht beschouwd.

De Partij die zich op overmacht beroept moet de andere Partij daarvan in kennis stellen binnen vijf werkdagen nadat het geval van overmacht zich heeft voorgedaan of dreigt voor te doen. De Partijen komen overeen dat zij zo spoedig mogelijk overleg moeten plegen om gezamenlijk de voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht tijdens de periode van overmacht vast te stellen.

Artikel 11. Gedeeltelijke nietigverklaring


Indien één of meer bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden ongeldig worden verklaard of als zodanig worden aangemerkt op grond van een wet, een reglement of als gevolg van een onherroepelijke uitspraak van een bevoegde rechter, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en hun strekking behouden.

Artikel 12. Volledige overeenkomst


Deze algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt toegestuurd, vormen een contractueel geheel en maken de integraliteit uit van de contractuele betrekkingen tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben deze algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

Artikel 13. Intellectueel eigendom


Deze algemene verkoopsvoorwaarden en het besteloverzicht dat aan de Koper wordt toegestuurd, vormen een contractueel geheel en maken de integraliteit uit van de contractuele betrekkingen tussen de partijen. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze documenten hebben deze algemene verkoopsvoorwaarden voorrang.

Het merk LABORATOIRE NATIVE, de Site, evenals alle elementen die er deel van uitmaken (zoals merken, logo's, foto's, afbeeldingen, illustraties, teksten, slogans, video, sitestructuur) zijn het exclusieve eigendom van LABORATOIRE NATIVE, de enige onderneming die gemachtigd is om de intellectuele eigendomsrechten en de bijbehorende persoonlijkheidsrechten te gebruiken, of van de houder van de met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

Elke reproductie en/of gehele of gedeeltelijke weergave, gebruik, aanpassing of wijziging van de Site of een van zijn onderdelen, op welke drager dan ook en in welke vorm dan ook, is uitdrukkelijk verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van LABORATOIRE NATIVE. Het creëren van hyperlinks naar de Site kan alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf LABORATOIRE NATIVE.

Artikel 14. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank


De verkoop van de producten van LABORATOIRE NATIVE is onderworpen aan het Franse recht, ongeacht het land van verblijf van de Koper en de plek waar de Bestelling is geplaatst. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van het contract gesloten tussen LABORATOIRE NATIVE en de Koper, zelfs in het geval van meerdere verweerders, zal, bij gebrek aan een minnelijke schikking, onder de exclusieve bevoegdheid vallen van de bevoegde Franse rechtbanken volgens de regels uitgevaardigd door het Franse wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

Gratis levering in België
bij aankoop vanaf 50€
Gratis staaltje
bij elke bestelling
Beveiligde betaling
al onze pagina's zijn gecodeerd
Nieuwsbrief #ROGER&GALLET

Wees als eerste op de hoogte van onze exclusieve aanbiedingen, previews, beautytips en besloten evenementen.

uw e-mailadres :

Payment methods

Copyright © 2024 - Laboratoire Native

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.